İnsan Kaynakları Eğitimi Dersleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Eğitimi Dersleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Eğitimi Dersleri Nelerdir?

İşletmenin en değerli sermayesi insandır. Bu sermayeyi daha etkili ve verimli yönetmenin yolu insan kaynaklarından geçer. Dolayısıyla işletmelerin en önemli birimlerinin başında insan kaynakları gelir. İnsan kaynağı yönetimini İKY ilkeleri doğrultusunda en iyi şekilde yapabilmek için insan kaynakları alanında performans yönetim gibi konulara hakim olmak gerekir. Bunun en iyi yolu ise insan kaynakları eğitimi almaktır. Peki, insan kaynakları eğitim konuları nelerdir?

İnsanın işletmen için en değerli kaynak, en değerli sermaye olduğuna daha insan kaynakları alanındaki diğer blog yazılarımızda da değinmiştik. Bu ifade modern insan kaynakları yönetiminin bir gereğidir. Bu nedenle standarda dönüşmüş, klişe bir ifade olmadığını vurgulamalıyız. Küreselleşen dünyada modern İKY ilkeleri kapsamında, rekabet ortamında öne çıkmak için de müşteri memnuniyetini artırmak; bunun için de insan kaynağını doğru yönetebilmek gerekir.

Bir insan kaynakları uzmanının iş kavramı ve terminolojisini bilmemesi, iş gücü planlamanın öneminden bihaber olması, işe alım süreçlerini nasıl yöneteceği konusunda bocalaması, personel gereksinimini hesaplayamaması söz konusu olamaz. Bu nedenle insan kaynakları uzmanı olmak isteyen bireylerin insan kaynakları eğitimlerinde detaylarına değinilen konularda bilgili olması; insan kaynakları sertifikası ile bilgisini ispat edebilmesi gereklidir.

Siz de insan kaynakları uzmanlığı için istekliyseniz, işe alma ve iş analizi gibi konularda kendini geliştirmek istiyorsanız insan kaynakları yönetimi eğitimi alabilirsiniz. Elbette İK eğitimleri için organizasyon becerinizin yüksek olması, stratejik bakış açısına sahip olmanız, sağduyulu, aynı anda pek çok işi bir arada yürütebilme kabiliyetine sahip olmanız, etkili iletişim kurabilmeniz, problem çözme yeteneğinizin olması önemlidir. İnsan kaynakları kursu aldığınızda insan kaynağını doğru yönetmek için sahip olmanız gereken tüm yetkinliklere sahip olabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Eğitim Konuları

İnsan Kaynakları Eğitim Konuları

İK kursu kapsamında eğitim alıp iş dünyasında nasıl avantajlar elde edebileceğinizden, çalıştığınız işletme için nasıl fayda sağlayıp işletmeye değer katabileceğinizden bahsettik.Eğitimin içeriği ve konu başlıkları konusuna gelirsek elbette insan kaynakları eğitiminde tek konu insan kaynakları yönetiminin önemi değildir. İnsan kaynakları eğitim konuları şunlardır:

 • İnsan kaynakları planlaması
 • İnsan kaynakları analizi
 • İş analizi ve iş tanımları
 • İş gören bulma ve seçme
 • Eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme
 • Performans değerlenmesi yaparak sürdürülebilir rekabeti sağlama ve genel başarıyı artırma
 • İş değerlemesi ve ücret yönetimi
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği
 • İş hukuku
 • Etkili iletişim ve liderlik
 • İnsan kaynakları ve motivasyon
 • İnsan kaynakları ve liderlik
 • Stres-kriz-zaman-toplam kalite yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminde tanım, kapsam ve önemi ile başlayan insan kaynakları eğitimi; insan kaynakları planlaması, iş analizi, işgören bulma, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği, özlük dosyası gibi bürokratik işlemler gibi konuların detaylı öğretilmesi şeklinde devam eder.

İnsan kaynakları uzmanlığı eğitimi kapsamında insan kaynaklarının fonksiyonları ve insan kaynağını yönetmeye dair detaylı bilgilerin yanı sıra liderlik, motivasyon süreci, toplam kalite yönetimi, kriz ve stres yönetimi, zaman yönetimi konularında da kapsamlı bilgiler verilir. Bu eğitimlerde her konu detaylıca işlenir. Örneğin, insan kaynakları planlaması konusunda tanım, amaç ve kapsamın yanı sıra şu alt başlıklarda konu detaylıca irdelenir:

 • İnsan kaynakları planlama süreci
 • İnsan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler
 • İnsan kaynakları planlaması analiz yöntemleri
 • Personel ihtiyacı çeşitleri
 • İnsan kaynağı talep öngörme yöntemleri
 • İnsan kaynağı arzının belirlenmesi
 • İnsan kaynakları planının uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi

Çağdaş insan kaynakları yaklaşımı ile verilen eğitimlerde süpervizyon da vardır. Bu da eğitimde verilen bilgilerin teorinin ötesine geçmesine sağlar. Süpervizyon eşliğinde eğitim, mesleki gelişime katkı sağlayarak sadece bilgiye dayalı deneyim geliştirmeye odaklanmaz. Süpervizyon eşliğinde geri bildirimler sunulması etik kurallara bağlı kalarak yüksek düzey performans göstererek çalışmak için önemtaşır.

İnsan Kaynakları İçin Gerekli Sertifikalar

İnsan kaynakları sertifika programı, insan kaynakları alanında görev yapanların ve yöneticilerin yanı sıra muhasebeciler, danışmanlar, eğitmenler, yeni mezunlar ve öğrenciler için de uygundur. Mezsuniyet ön şartı aranmaması iş dünyasında kişisel gelişim fırsatı anlamına gelir. İnsan kaynakları uzmanına her alanda ihtiyaç vardır. Özellikle de emek yoğun sektörlerde kalifiye insan kaynakları personeli altın değerindedir.

İK eğitimlerine katılarak İK sertifikası aldıysanız çalışma alanınız özel işletmelerdeki İK departmanları ile sınırlı değildir. İK uzmanı, İK elemanı (danışmanı, şefi, uzman yardımcısı vb), personel uzmanı, yetenek yönetim uzmanı, yetenek yönetim uzmanı, kariyer danışmanı, insan kaynakları eğitmeni pozisyonlarında aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirsiniz:

 • İnsan kaynakları danışmanlık merkezleri
 • İstihdam ofisleri
 • Sivil toplum kuruluşlarının ilgili birimleri
 • Eğitim kurumlarının insan kaynakları birimleri
 • Devlet kurum ve kuruluşları, büyük elçilik ve konsolosluklar

İnsan kaynakları için gerekli eğitim yalnızca insan kaynağını yönetmeye yönelik kapsamlı eğitimlerin verildiği insan kaynakları eğitimi değildir. İnsan kaynakları personelinin mesleki donanımını geliştirmesi için pratikte olmasa bile muhasebe ve dış ticarette de bilgili olması, bir başka ifadeyle multidisipliner bir çalışan olması gereklidir.

İnsan kaynakları personelinin zaman yönetiminden diksiyona pek çok kişisel gelişim alanında kendini geliştirmesi gerekir. Nitekim kaliteli bir çalışan yalnızca bilgili ve deneyimli değil; etkili iletişim becerileri gelişmiş bir çalışandır. Bir insan kaynakları müdürünün kendini ifade edemeyip etkili bir sunum yapamaması, heyecanını avantaja çevirememesi, kriz anlarında stresi yönetememesi beklenemez.

İK Uzmanının Görev ve Yetkileri Nelerdir

İK Uzmanının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

İnsan kaynakları sertifika programı kapsamında verilen eğitim sonrasında insan kaynakları uzmanı olabilirsiniz. Bir İK uzmanının görevinin yalnızca işe alım ve işten çıkarma olduğu yönündeki yaygın kanının aksine, bir İK uzmanının, çalıştığı kurum veya kuruluşun varlığını devam ettirebilmesi için kritik önem taşıyan pek çok görev ve sorumluluğu vardır. Bu görev ve sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz:

 • Personel ihtiyacını saptamak
 • Özgeçmiş havuzu oluşturup gerekli olduğunda bu havuzda tarama yapmak
 • Adaylar ile telefonda veya çalışma yerinde mülakat gerçekleştirmek
 • Adayın işe alım sürecini yönetmek
 • Adayın özgeçmişinde paylaştığı referans için arama yapmak
 • İşkur gibi personel kaynaklarıyla iletişim içinde olmak
 • İş hukuku alanındaki gelişmeleri takip etmek
 • Kariyer yönetim sürecini yönetmek
 • İşten ayrılan personeller ile görüşme yapmak
 • İK fonksiyonlarını yürütmek
 • Oryantasyon eğitimleri düzenlemek ve bu eğitim kapsamında bilgilendirme sunumları yapmak
 • Mesai saatleri ve izin günlerini yönetmek
 • Maaş bordrosu hazırlamak
 • Performans değerlendirme yapmak
 • Ekip ruhunu oluşturmak, takım çalışmasına

Bir işletme hem personel hem de müşteri perspektifinde odak noktasına insanı aldığında başarılı olabilir. İnsan kaynaklarında da odak noktası insandır. Bu nedenle insan kaynakları kursu tamamlandıktan ve sertifika almaya hak kazandıktan sonra hangi unvan ile hangi pozisyonda görev yapacağınızın da öncesinde, insan ilişkileri konusunda eksik yönlerinizi tespit etmenizi, bu yöndeki eğitimlerle de kişisel gelişimi mesleki bilgi ve becerilerinizle harmanlamanızı öneririz.

İnsan ilişkileri ve mesleğin gerektirdiği diğer kişisel beceriler konusunda kendinize güveniyorsanız insan kaynakları MEB onaylı sertifikası edinmelisiniz. MEB onaylı insan kaynakları sertifikası uzaktan eğitim yoluyla da edinebileceğiniz bir sertifikadır. Yer ve zaman engeliniz varsa veya uzaktan eğitimin, aynı anda daha fazla veriye erişim gibi avantajlarından yararlanmak istiyorsanız insan kaynakları eğitimini uzaktan almanızı öneririz.

Popüler Bloglar Blog

İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı
İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı

Eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak için arayınız : 0312 945 70 80

Eğitimi İncele